SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA


Ku przestrodze !       
 Warunki ubezpieczenia strażników SSR
w 2013-2014 r.

Ubezpieczenie dotyczy strażników SSR powiatów grodziskiego, międzychodzkiego nowotomyskiego, grodzkiego Miasta Poznania, poznańskiego, śremskiego, średzkiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, obornickiego, wolsztyńskiego, kościańskiego i gostyńskiego, którzy działają na wodach Okręgu PZW w Poznaniu.

Okres ubezpieczenia od 12.07.2013 do 11.07.2014

Przedmiot i zakres ubezpieczenia to NNW

Ubezpieczenie zawarte z Aviva T.U.O. s.a. obejmuje wypadki, jakim mogą ulec strażnicy SSR działający na wodach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu podczas służby patrolowej.

Telefon kontaktowy w razie zgłoszenia nieszczęśliwego wypadku: 
Witold Bączyk 601 746 920 lub 801 888 444,
tel.  stacjonarny 22 557 44 44 lub 22 577 40 50


Podczas zgłoszenia należy powołać się na numer Polisy1000 500 306 20  Społeczni strażnicy rybaccy PZW Koła Nr 2 „Baszta” w związku z rozpoczynającym się sezonem  
  zwracają się do wszystkich wędkarzy z terenu gminy Buk, którym na sercu leży czystość nad brzegami wód o pomoc w ustaleniu sprawców zaśmiecania naszych łowisk przez osoby biwakujące, łowiące nad naszymi wodami. Strażnicy proszą aby wszystkie osoby i wędkarze, które będą nad wodą
  i stwierdzą zaśmiecanie brzegów naszych wód zastosowali się do podanych niżej instrukcji:
  1Zapamiętać numer rejestracyjny samochodu, którym poruszali się sprawcy
  2. Wykonać telefonem komórkowym zdjęcia pozostawionych śmieci gdy sprawcy odjadą .
  Prosimy aby w informacji podać datę, miejsce i godzinę ,a następnie wszystko przesłać na nasz adres email: basztabuk@gmail.com.

  Prosimy aby samemu nie podejmować żadnych kroków kiedy sprawcy jeszcze są nad wodą ponieważ niejednokrotnie można spotkać się z agresywnymi zachowaniami. Po otrzymaniu takiej informacji sprawa zostanie przekazana odpowiednim służbom , które ukarzą sprawcę zaśmiecania brzegów naszych wód. Akcja ma na celu eliminację osób przebywających nad wodami i zaśmiecających brzegi zbiorników, co w znaczny sposób podniesie ochronę środowiska naturalnego i przyniesie odpowiednie efekty . Mamy nadzieję , że jak zawsze chętnie do akcji włączą się wędkarze naszego Koła  i nie tylko. Podczas całej procedury zapewniamy anonimowość.                        


       

  Uprawnienia i zadania Straży

  Uprawnienia strażników
  Strażnik SSR ma uprawnienia do:
  1.Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.
  2. Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.
  3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.
  4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

  Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki oraz przedstawienia się. W przypadku udaremnienia wykonania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane lub postronne, strażnik powinien odstąpić od tych czynności i powiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji.

  Zadania Społecznej Straży Rybackiej
  1.Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i z Policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( Dz. U. z 2009 r. 189, poz. 1471 z pózn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
  2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania w/w/ ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

  Dbając o bezpieczeństwo strażników patrole powinny składać się co najmniej z 2 strażników. Podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.


  KONTROLA DOKUMENTÓW

  źródło: http://www.spoleczna-straz-rybacka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=133

  Spotykając się z licznymi indywidualnymi zdaniami na temat dotyczący kontroli przez Społeczną Straż Rybacką dokumentów uprawniających do połowu ryb. Postanowiliśmy zmierzyć się z tematem. Spotykano wędkarzy, którzy twierdzili iż dokumentów strażnikom nie będą dawać na ich życzenie do ręki, a będą je okazywać jedynie z daleka i będą dodatkowo żądać kontroli legitymacji służbowej od strażnika SSR poprzez branie jej do własnej ręki. Temat stał się powodem wielu sporów na różnych portalach wędkarskich i dokładnie takich samych zachowań wędkarzy wobec strażników SSR nad wodą. O pomoc prawna w tej sprawie zwróciłem się do autorytetów w tej dziedzinie tj. dr. Adama Habudy adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadałem następujące pytania, czy:

  1. Kontrolowany ma obowiązek przekazać do rąk osobie uprawnionej ustawą dokumenty uprawniające do połowu ryb w tym przypadku strażnikom SSR?
  2. Strażnik SSR musi wręczyć do ręki kontrolowanemu swoją legitymację służbową, czy tylko mu ją okazać aby mógł spisać sobie z niej dane strażnika?
  3. Kontrolowany może trzymać na odległość kartę i kazać spisywać bez wręczania jej do rąk uprawnionego?

  Linki do odpowiedzi:

  1.Dr.Adam Habuda adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN:

  http://img29.imageshack.us/img29/1592/ccf2012122000000.jpg

  2.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  http://img401.imageshack.us/img401/2997/ccf2012122000001.jpg

  http://img94.imageshack.us/img94/8959/ccf2012122000002.jpg

  http://img10.imageshack.us/img10/7348/ccf2012122000003.jpg

  Z udzielonych odpowiedzi wynika bezsprzecznie, że wędkarz musi dać do ręki społecznemu strażnikowi SSR dokumenty uprawniające do połowu ryb o ile strażnik poprosi o ich przekazanie , nie może pokazywać dokumentów z daleka i kazać strażnikowi spisywać sobie wszystkiego z odległości, ma bezwzględny obowiązek poddaniu się kontroli. Strażnik nie musi dać kontrolowanemu na jego życzenie swojej legitymacji służbowej do ręki jednak musi okazać ją w taki sposób i z takiej odległości aby kontrolowany mógł w sposób łatwy przeczytać dane kontrolującego . Każdy wędkarz , który będzie w taki sposób utrudniał czynności kontrolne uprawnionego do tego ustawą podlega odpowiedzialności karnej o, czym powinien pamiętać.

   

  pis.M.K


   Mandaty za wykroczenia wędkarskie

  Niewiedza wcale, nie jest usprawiedliwieniem. W środowisku wędkarskim mówi się o różnych konsekwencjach nielegalnego wędkowania, ale tak dokładnie nikt nie wie co za co, za ile, ile to kosztuje, itp. Przedstawiamy zatem przepisy i kary za wykroczenia, określone w Ustawie
  o Rybactwie Śródlądowych /u.r.ś/.

  WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

  Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów - 200 zł. art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.
  Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:
  1/ o wymiarach ochronnych - 100 zł.
  2/ w okresie ochronnym - 200 zł.
  3/ w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę - 100 zł.
  4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką – 200 zł.
  5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa - 200 zł.
  6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą - 100 zł.
  7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem – 200 zł.
  8/ art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego - 300 zł.
  9/ Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - 200zł
  10/ Nie wykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela - 200 zł.

  W tym przypadku przedstawiono tylko kary dla wędkarzy, ale mają one zastosowanie także dla rybackich użytkowników wód.
  Pamiętajcie: kontrola następuje podczas wędkowania


  Prawnik radzi
   
  Zatrzymanie sprzętu wędkarskiego przez SSR

  „Czy Społeczna Straż Rybacka może zatrzymać sprzęt osobie, która nie ma przy sobie karty wędkarskiej i jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego dane osobowe?” 


  Od 
  strony praktycznej sprawa przedstawia się w następujący sposób: SSR na patrolu (w którym może sama uczestniczyć – liczbę strażników reguluje regulamin powiatu SSR) zatrzymuje sprzęt od pana X. Pan X podaje dane osobowe – np. swoje, kolegi lub też zmyślone. Dowódca patrolu zatrzymuje sprzęt za pokwitowaniem, ale od kogo? Od pana X. Przekazuje ten sprzęt np. do PSR. PSR wystawia wezwanie dla pana X celem przesłuchania, zaproponowania mandatu lub skierowania sprawy do sądu (za wykroczenie). Pan X nie stawia się na wezwanie – awizo wraca jako nieodebrane. Komendant PSR jedzie na Policję, aby poświadczyć dane osobowe i wydawałoby się, że po tym ma już wszystko. Niestety, w sądzie Pan X. przychodzi na wezwanie i stwierdza, że to nie jego wędki, nie był na rybach, a ktoś podał się po prostu za niego (sprawa odbywa się np. po pół roku od zdarzenia). Sąd ma w takim wypadku uzasadnione pretensje do PSR o niedopełnienie obowiązków. Czyli pytanie pozostaje nadal: czy strażnik ma prawo zabezpieczyć sprzęt za pokwitowaniem bez potwierdzenia danych (nawet z karty wędkarskiej)? Co w sytuacji, kiedy będąc nad wodą SSR nie ma możliwości ściągnąć służby typu PSR lub Policja? 
  (pytanie z 
  Internetu)

  Ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje dwa tryby postępowania z rybami i przedmiotami służącymi do ich połowu:
  1) zabezpieczenie,
  2) odebranie. 
  Pierwszy z trybów odnosi się do sytuacji, gdy nie można ustalić ich posiadacza. Drugi natomiast dotyczy sytuacji, gdy posiadacz został ustalony i odebranie odbywa się za pokwitowaniem. 
  W tym miejscu należy przypomnieć uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej, wynikające z art. 25 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
  1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
  a) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć...

  Jak wynika z powyższego, SSR ma prawo stosować obydwa tryby, tj. zarówno zabezpieczenie, jak i odebranie. Z pierwszym nie ma problemu. Problem zaczyna się z drugim trybem, a konkretnie z ustaleniem danych osobowych posiadacza sprzętu. SSR ma prawo sprawdzać jedynie dokumenty uprawniające do połowu. Nie ma prawa natomiast legitymować osób w celu ustalenia ich tożsamości (to uprawnienie ma PSR, Policja i inne służby). Musi się w tym wypadku – siłą rzeczy – oprzeć na oświadczeniu ustnym kontrolowanego. W tej sytuacji potencjalny kłusownik może stwierdzić, że nie posiada uprawnień do połowu i podać fałszywe dane, co, jak wynika z tego, co pisze autor pytania, ma nagminnie miejsce. Postępowanie kłusownika jest zrozumiałe, gdyż traci jedynie sprzęt (który i tak by stracił), unikając kary i środków karnych, które sąd mógłby zastosować. 

  Irytacja sądu jest poniekąd zrozumiała, gdyż rozpatruje sprawę, a podsądnego brak.
  W opisywanej sytuacji dochodzi de facto do „zrównania” trybu odebrania z trybem zabezpieczenia, gdyż działania SSR sprowadzają się do tego, że PSR zostaje po prostu ze sprzętem, którego posiadacza ustalić nie można. Wychodzi więc na to, że sprzęt został zabezpieczony, nie zaś odebrany, pomimo nakładów 
  pracy poniesionych jak przy odebraniu.
  Rozwiązania, jakie można zastosować, z pewnością nie usatysfakcjonują Kolegów przedstawiających omawiany problem, lecz innych po prostu nie widzę. 
  1. Patrole mieszane, tzn. SSR i choć jeden funkcjonariusz służby uprawnionej do legitymowania (PSR, Policja, inne).
  2. Wzywanie ww. funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia.
  Obydwa rozwiązania muszą być oparte na dobrych stosunkach i współpracy SSR z lokalnymi służbami. 

                                                                                                                                    Cezary Szczepaniak