REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2020Uchwała nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

Na podstawie § 30 pkt 10, 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 roku,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

§ 1 

Zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów PZW.     

            Wiceprezes ZG PZW                                                        Prezes ZG PZW

ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód

              Wiesław Heliniak                                                               Teodor Rudnik

 


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb


I. WSTĘP


Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb. Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.


II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW


1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.


2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.


3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.


4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.


5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami: - bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę; - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej; - wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami; - członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.


6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekęw trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.


7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkowaćjednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.


8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądźinspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.


9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.


III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW


1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.


2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.


3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.


IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW


1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Leśnej,

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,

g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.


2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.


3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


V. INFORMACJE KOŃCOWE


Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:


- Ustawy Prawo wodne,

- Ustawy prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt, oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.OGÓLNE ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB (WĘDKOWANIA) NA WODACH OGÓLNODOSTĘPNYCH OKRĘGU PZW W POZNANIU - obowiązują od 01 stycznia 2020 r.


1.         Wydawane zezwolenie uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Poznaniu zgodnie z załączonym wykazem wód oraz rodzajem zezwolenia.

2.         Wydawane zezwolenie ważne jest tylko z kartą wędkarską i  legitymacją Członka PZW z opłaconymi składkami.

3.         Wydawane zezwolenie zabezpieczone jest hologramem.

4.         Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym, Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,  Ustawy prawo o ochronie środowiska, Ustawy o lasach, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o ochronie zwierząt, oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw i zgodnie z zasadami wędkowania opisanymi w zezwoleniu.

5.         Wędkarz ma obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb.

6.         Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

7.         Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:   

              -  bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

              - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

              - wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

              -  członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

8.         Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

9.         Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

10.       Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

11.       Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12.       Podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym i bezpośrednim nadzorem ich użytkownika.

13.       Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach, tarliskach i rezerwatach.

14.       Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten nie dotyczy zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt.

15.       Na wodach krainy pstrąga i lipienia dozwolone jest wędkowanie wyłącznie na jedną wędkę.

16.       Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

17.       Wędkarz jest zobowiązany bezwzględnie i z ostrożnością wypuścić do wody złowione ryby niewymiarowe lub  będące pod ochroną niezwłocznie po złowieniu.

18.       Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska,  jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, odłowy kontrolne lub zarybianie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa (Koła PZW - opiekuna wody lub Okręgu PZW w Poznaniu)

19.       Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych w sposób zapewniający rybom dobrostan. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie oraz złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione ryby.

20.       Dopuszcza się przechowywanie ryb przeznaczonych na przynętę w dedykowanych sadzach (wiaderkach) zapewniających dobrostan.

21.       Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.

22.       W czasie połowu na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

23.       Łowienie ryb metodą trollingową, spinningową, muchową lub na lodzie przy użyciu blaszki podlodowej dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę.

24.       Zabrania się w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu, połowu ryb z pokrywy lodowej oraz na wodach krainy pstrąga i lipienia.

25.       Zabrania się połowu ryb z lodu oraz trolingowania i spinningowania przy zastosowaniu jako przynętę żywej lub martwej rybki bądź jej części.

26.       Obowiązują wymiary ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z następującymi odstępstwami:

              - karp - do 30 cm (nie dotyczy rzek)

              - okoń - do 15 cm (nie dotyczy Wód Krainy Pstrąga i Lipienia)

              - sandacz - do 50 cm

              - szczupak - do 50 cm

27.       Obowiązują okresy ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

28.       Obowiązują następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

              a) w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)

              - głowacica 1 szt.

              b) w ciągu doby (w godz. 0:00 - 24:00)

              - sum na rzece Warcie wraz z dopływami 1 szt. , na pozostałych wodach bez limitu

              - troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) 2 szt.

              - węgorz 2 szt. - lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 3 szt.

              - certa 5 szt.

              - karp, lin (łącznie) 2 szt.

29.       Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów zezwolenie może zostać cofnięte bez odszkodowania.