REŻIM SANITARNY


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW, W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA*

 

( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z 2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).

 

 1. Zaopatrzenie organizatorów i sędziów w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki, maseczki ochronne, ew. przyłbice.

 2. Nie angażowanie w miarę możliwości osób powyżej 60 roku życia,
  w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz ograniczenie liczebności Głównej Komisji Sędziowskiej.

 3. Dezynfekcja profilaktyczna elementów wyposażenia, ( stoły, ławki, wagi, miarki itp.) przed wykorzystaniem ich do przeprowadzenia zawodów.

 4. Zaopatrzenie biura zawodów w ogólnie dostępny środek dezynfekujący i ręczniki jednorazowe.

 5. Zachowanie podstawowych zasad higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie.

 6. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko (zajęcie miejsca na łodzi) do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska (łodzi).

 7. Zachowanie przez uczestników zawodów min. 1,5 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko (łódź) i od momentu zejścia z niego (z łodzi).

 8. Pisemna deklaracja zawodnika, składana w czasie zapisu do zawodów, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej ( podstawa prawna- ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi : Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r ).

 

 1. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów tj. organizatorów, sędziów
  i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego. Ew. eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze.

 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu poświęconego na przeprowadzenie odprawy i podsumowania zawodów.

 3. Poinformowanie uczestników zawodów w trakcie odprawy, o obowiązujących
  w trakcie zawodów zasadach, związanych z pendemią koronawirusa oraz
  o konsekwencjach nie stosowania ich, analogicznych jak w przypadkach nie stosowania się do regulaminu przeprowadzenia danego rodzaju zawodów.

 4. W miarę możliwości korzystanie z komputerowego losowania stanowisk, ew. losowanie stanowisk dla wszystkich zawodników przez jedną osobę, wybraną spośród nich, wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy.

 5. Korzystanie w trakcie zawodów wyłącznie z dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe.

 

* Rozwiązanie przygotowywane na spodziewane umożliwienie organizacji plenerowych imprez sportowych, z udziałem do 150 uczestników. Opracowano wg stanu prawnego
i epidemiologicznego na dzień 29 maja 2020r. W przypadku rozluźnienia reżimu sanitarnego możliwa rezygnacja z poszczególnych obostrzeń i ustaleń , poza pkt. 5 i 8.

 

 

Opracował: Wiesław Miś

Oświadczenie uczestnika zawodów wędkarskich

oswiadczenieuczestnikazawodowwedkarskich.pdf

Regulamin organizacji zawodów wędkarskich w czasie pandemii

1regulaminorganizowaniazawodowwedkarskichwczasiepandemii20201.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

TEKST ROZPORZĄDZENIA KLIKNIJ TUTAJ